sunnuntai 3. helmikuuta 2013

Testing/Testausta: Watching TV online/ TV:n katsominen online

Background/Taustaa: Our telly + digital receiver box (set top box) combination is getting old (technically) and even after five years it seems still too puzzling for my old parents to use – too many buttons, too many remote controls, too many ”Aaaaarghs”...
TV + tallentava digiboksi -yhdistelmämme on vanhenemassa (teknisesti) ja jopa viiden vuoden jälkeenkin sen käyttö on edelleen vaikeaa talouden vanhuksille – liikaa nappuloita, liikaa kaukosäätimiä, liikaa ”Apuuvata”...

Needs/Tarpeet: My dad wants to watch news and documentaries and some sports right when those programs are on. My mother wants to watch news (when they're new) and BBC series, Mentalist, Castle, some movies and documentaries – when it suits to her. My schedule is so crazy that I can hardly ever watch anything on TV without recording it first. Sometimes it can take for months before I have time to view a movie/series that I've wanted to see (but haven't wanted it so much that I had bought it to my already huge movie collection).
Isäukko tahtoo katsoa uutiset, dokumentit ja jotakin urheilua juuri silloin kuin ne lähetetään. Äiti haluaa uutiset myös tuoreina mutta BBC-sarjat, Mentalistin, Castlen, jotkin elokuvat ja dokumentit hän katsoo, kun se hänelle sopii. Oma aikatauluni heittelee niin, että saattaa kulua joskus kuukausiakin ennen kuin ehdin näkemään haluamani elokuvan/sarjan (jota en kuitenkaan ole halunnut hankkia fyysisesti jo muutenkin suureen kokoelmaani).

Technical needs/Tekniset tarpeet: My parents wish to watch bigger (over 22”) than ”normal” computer screen. They want a device which is easy to use, which supports flawlessly local subtitles and which has a harddrive for recording. The device must be able to show the latest HDTV transmissions (however, they don't really care if the picture quality is that great). I want a device with a recording function and WiFi (for content which is on YouTube or other video services). It would be great if I could preset recordings while I'm away or even watch them on my smartphone (not iPhone).
Vanhempani haluavat katsoa ohjelmat tietokoneruutua (yli 22”) isommalta näytöltä. He tahtovat helppokäyttöisen laitteen, jossa paikalliset tekstutykset toimivat ongelmitta ja jossa on kovalevy tallentamista varten. Laitteen pitää pystyä jotenkin näyttämään uusia HDTV-lähetyksiä (vaikka laadun ei tarvitsekaan olla niin hyvää). Itse haluan laitteen, jolla voi tallentaa ja jossa on WiFi (YouTube- ja muuta vastaavaa nettisisältöä ajatellen). Olisi hienoa, jos voisin ajastaa tallennuksia ollessani reissussa tai jopa katsoa niitä älypuhelimestani (joka ei ole iPhone).

Solutions/Ratkaisut: IPTV
* telkku.com
* TVkaista.fi (these both offer all different ”free” channels of Finland online with subtitles and recording function/ niistä kumpikin tarjoaa kaikki suomalaiset ”ilmais”kanavat online tekstitysten ja tallennusmahdollisuuden kanssa).
Other ideas/muita ideoita:
*TV & WiFi (but it usually can't record content from several channels at the same time and many video services won't work flawlessly on it./ mutta sillä ei voi tallentaa yleensä useampaa kanavaa kerralla ja monet videopalvelut tökkivät.)
* AppleTV (but it can't record anything and it would cause my parents to call me all of time because it won't work flawlessly/ mutta sillä ei voi tallentaa ja sen toiminta ei ole niin ongelmatonta etteivätkö vanhempani olisi pyytämässä apuani sen suhteen vähän väliä)
* iPad (but it's almost as expensive as a new set top box and too fragile for my dad/ mutta se on melkein yhtä kallis kuin uusi tallentava digiboksi ja liian himpula isäni käyttöön)
* Laptop with digital TV receiver (but it has too many functions and buttons for this kind of use only/ mutta siinä on ihan liikaa näppäimiä ja toimintoja pelkästään tällaiseen käyttöön)
* A self-made set top box with two digital receivers/ omatekoinen digiboksi kahdella virittimellä (but it would probably have problems to show local subtitles and it would probably not work as flawlessly as my parents need it to work/ mutta sillä olisi luultavasti vaikeuksia näyttää tekstityksiä, eikä se toimisi niin ongelmitta kuin vanhempani tahtoisivat sen toimivan) * Cable TV company's IPTV/Kaapelitelevisioyrityksen IPTV (not available on my area/ ei saatavissa alueelleni)

TESTING IPTV/IPTV TESTAUKSESSA: Introduction to telkku.com & TVkaista.fi/ telkku.com:in ja TVkaista.fi:n esittely
* telkku.com is a new name on this era. It's been offering recording function from 2012 for 7.49€/month. Those recordings are not available outside of Finland (I guess you could view them via tor networks but I haven't tested that). At first they advertised their service with a slogan: ”Relax with your favourite shows when and where you like!” Now they've dropped that slogan, because it was a lie as this test will explain.
telkku.com on uusi nimi tällä alueella. Se on tarjonnut tallennusmahdollisuutta vuodesta 2012 hintaan 7,49€/kk. Nuo tallennukset eivät ole käytettävissä Suomen ulkopuolella (arvelen, että niitä voisi katsoa tor-verkon kautta, mutta en ole testannut). Aluksi he mainostivat palveluaan sloganilla: ”Rentoudu lempiohjelmiesi parissa missä ja milloin vain!” Nyttemmin he ovat jättäneet tuon iskulauseen, koska se on puppua, kuten tämä testi kertoo.


*TVkaista.fi was opened in 2007. It records all programs from ”free” Finnish TV channels all of the time and keeps recordings available for its registered user one month from the recording. The service works on different devices including smartphones and PS3 also outside of Finland. The problem is, some think it's apparently against local copyright laws. Currently TVkaista.fi is – luckily – still open and it's offering recording function for 20€/month.
TVkaista.fi avattiin varsinaisesti vuonna 2007. Se tallentaa ohjelmat kaikilta Suomen ”ilmais”kanavilta koko ajan ja säilyttää tallenteet käyttäjälleen kuukauden ajan tallentamisesta. Palvelu toimii eri laitteissa mukaan lukien älypuhelimet ja PS3 myös Suomen ulkopuolella. Ongelma on, että joidenkin mukaan se on ilmeisesti paikallisen tekijänoikeuslain vastaista. Tällä haavaa TVkaista.fi on – onneksi – yhä avoinna ja se tarjoaa palveluaan hintaan 20€/kk.

MATLOCK INVESTIGATES: TELKKU.COM/ MATLOCK TUTKII: TELKKU.COM
telkku.com was earlier providing just TV program schedules online. Now, if you want, you can register to its Nauhuri (”Recorder”) service and preset there (after you've paid for it) which shows you want it to record.
telkku.com tarjosi aiemmin vain tv-ohjelmaopasta online. Nyt, jos haluat, voit maksua vastaan rekisteröityä sen Nauhuriin ja ajastaa siellä haluamasi ohjelmatallennukset.
* Problem: if you wish to record all episodes of Simpsons from now on, you must click each of those episodes separately to make that happen.
* Ongelma: Joshaluat tallentaa kaikki Simpson-jaksot nyt ja eteenpäin, sinun pitää klikata tallennusmerkintä jokaiseen episodiin erikseen.
* Problem #2: you can preset recording also on your cellphone... however, as you can see from the photo below the site won't move you automatically to their mobile site and you need to zoom in and out the view already just to view the login window properly.
* Ongelma #2: voit tehdä ajastuksia myös älypuhelimella, mutta kuten alemmasta kuvasta näet, sivu ei ohjaudu automaattisesti mobiiliversioon ja on sinun zoomailtava sivua sisään ja ulos nähdäksesi kirjautumisikkunan kunnolla.

telkku.com login screen on cellphone/ telkku.com:in kirjautumisikkuna kännykässä


However, you can preset telkku.com recordings also on PS3 if you are not on you computer to do that. Voit kuitenkin ajastaa tallennuksia myös PS3:lla, ellet ole tietokoneellasi sen tehdäksesi.

telkku.com PS3 timing/ajastus


When you want to watch your recordings, telkku.com promises that you can use a computer with internet browser (requires support HTML5 or Flash), iPhone, Android or Windows Phone (with min. 2Mbit/s connection) to that. They promise that it takes usually 15 minutes after the programs ending before you can watch it (with movies it takes longer). In reality, it can take 25 minutes with any program before you can watch it. Also, you have limited recording space: 1000 hours.
Kun haluat katsoa tallenteitasi, telkku.com lupaa sen onnistuvan tietokoneella ja nettiselaimella (jossa on HTML5- tai Flash-tuki), iPhonea, Android- tai Windows-puhelinta (jossa on min. 2Mbit/s yhteys). Palvelussa luvataan, että tallennuksen saa loppumisensa jälkeen katsottavaksi 15 minuutissa (elokuvien kohdalla aika on pidempi). Todellisuudessa odottamaan voi lyhyemmänkin ohjelman kohdalla n. 25 min. Tallennuskapasiteetti on myös rajattu: 1000 tuntia.


A good thing with telkku.com is that you can watch your recordings for 3 months after your subscription has ended. Plus, the service marks automatically which recordings you've already watched. When you delete a recording, it doesn't vanish by mistake, because you must accept the deleting.
telkku.com:in hyvä puoli on, että tallenteita voi katsoa vielä 3 kk tilauksen päättymisen jälkeenkin. Lisäksi palvelu merkkaa automaattisesti, mitkä tallenteet olet jo katsonut. Tallennetta poistaessasi se ei häviä vahingossa, koska palvelu pyytää poistolle varmistuksen.

telkku.com screen/näyttö


I must say (on computer screen) I like the simple and clear looks of telkku.com. The text is easy to read and I could imagine at least another of my parents using this service.
Pakko sanoa, että pidän telkku.com:in selkeästä ja siististä ulkonäöstä. Teksti on helppoa lukea ja voisin kuvitella ainakin toisen vanhemmistani käyttämässä tätä palvelua.


But.../Mutta...
* Problem: if you own a TV with WiFi connection, that is useless in this case, since it's not mentioned on their list. * Ongelma: jos sinulla on WiFi-yhteydellä varustettu TV, se on käyttökelvoton tässä tapauksessa, koska telkku.com ei ole listannut sitä tuettujen listalleen.
* Problem #2: I have a Symbian smartphone – it can view Flash and it has Java support and 3G connection but telkku.com shows only black square to me when I'm trying to watch my recordings on it.
* Ongelma #2: Symbian-älypuhelimessani on tuki Flashille ja Javalle sekä 3G-yhteys, mutta telkku.com näyttää siinä tallenteen sijasta vain mustaa ruutua.
* Problem #3: no support for gaming devices like PS3.
* Ongelma #3: ei tukea pelilaitteille, kuten PS3.

telkku.com PS3 watching/katsominen


* Problem #4: the service doesn't also always work on computer either. While I tried to watch my recordings on Chrome, it showed a black square to me on that too for several days.
* Ongelma #4: palvelu ei myös toimi aina tietokoneellakaan. Kun yritin katsoa tallenteitani Chromella, senkin kautta telkku.com suostui useampana päivänä näyttämään vain mustaa ruutua.
* Problem #5: You can only record content from ”free” Finnish channels, like YLE channels, MTV3, Liv, Jim, Nelonen, Fox. Canal channels and Viasat channels are not free. You can't even pick an option to pay more of the service and get them to your package in that way.
* Ongelma #5: Voit tallentaa sisältöä vain suomalaisilta ”ilmais”kanavilta, kuten YLEn kanavat, MTV3, Liv, Jim, Nelonen, Fox. Canal- ja Viasat-kanavat eivät ole ilmaisia. Et voi edes valita vaihtoehtoa, jossa maksaisit palvelusta enemmän ja saisit siten nuokin kanavat pakettiisi.

Basicly you can use telkku.com only on your computer. If you don't carry your laptop everywhere and have no stabile internet connection on it, no telkku.com recordings for you. Therefore, their earlier slogan was rubbish. I would have asken my money back but then again – their service is still young and hopefully developing. But it hasn't developed much in two months...
Yksinkertaisesti telkku.com:in käyttö onnistuu vain tietokoneelta. Jos et kuljeta läppäriä joka paikkaan ja sinulla ei siinä ole toimivaa nettiyhteyttä, ei telkku.com-sisältöä sinulle. Niinpä heidän aiempi iskulauseensa oli liioittelua. Olisin pyytänyt rahani takaisin, mutta heidän palvelunsa on vielä uusi ja kehittymässä toivottavasti. Mutta kehitystä ei ole paljon tapahtunut kahdessa kuukaudessa...

More on quality after the next part...
Lisää laadusta seuraavan osion jälkeen...

MATLOCK INVESTIGATES: TVKAISTA.FI/ MATLOCK TUTKII: TVKAISTA.FI
TVkaista.fi has offered recording service from its beginning. You can login to it pretty much with any device and system with internet connection and browser and watch its recordings when you've paid for it. I must say, it's great that you don't have to preset your recordings daily or weekly in their service. When you've forgotten or you haven't had time to look what's on, you always miss something interesting. With TVkaista.fi you can watch what you forgot. Also, if there's a blackout because of a storm on your area, it still keeps recording everything. As a person, who lives in a forest, I love this option. :)
TVkaista.fi on alustaan asti tarjonnut tallennuspalveluja. Voit kirjautua siihen melkein miltä tahansa nettiyhteyden ja -selaimen omaavalta laitteelta ja katsoa sen tallenteita maksettuasi palvelusta. On pakko sanoa, että on hienoa jättää vastuu tallentamisesta kokonaan koneelle. Jos olet unohtanut jonkin ajastuksen tai et ole ehtinyt katsoa, mitä on tulossa, jotakin mielenkiintoista menee aina ohi. TVkaista.fi tallentaa kaiken unohtamasikin tai silloinkin, kun sähkökatkos estää sinua käyttämästä laitteitasi. Henkilönä, joka asuu ”puskassa”, tykkään kovasti tästä mahdollisuudesta. :)

TVkaista.fi screen/näyttö


While telkku.com looks simple and clear TVkaista.fi is clearly fuzzier. It's layout looks packed, there's information boxes, small font, many types of lists – many nice functions but when you get them all in the same screen it's a bit too much – at least for elderly people.
Jos telkku.com näyttää selkeältä ja siistiltä, TVkaista.fi on sekavampi. Sen ulkoasu on ahdettu täyteen, siinä on informaatiolaatikkoa, pientä fonttia ja monenmoista listaa – monia hyvä toimintoja mutta kun saat ne kaikki kerralla eteesi, se on vähän liikaa – ainakin vanhempia ihmisiä ajatellen.

Problem: it's not sure if you can view its content via WiFi connected TV after all.
Ongelma: ei ole kuitenkaan varmaa, voiko sen sisältöä katsoa WiFi-yhteydellä varustetun TV:n kautta ollenkaan. Problem #2: not possible to get paid channels in the service by paying more.
Ongelma #2: ei mahdollista saada maksukanavia palveluun lisämaksusta.

But if comparing to telkku.com... TVkaista.fi leaded me automatically on their mobile site when I tried to view it on your cellphone. As you can see, at least their mobile site looks simple and it also is very easy to use.
Mutta verrattaessa telkku.com:iin... TVkaista.fi ohjasi minut automaattisesti mobiilisivulleen, kun surfasin heidän osoitteeseensa matkapuhelimella. Kuten näkyy, ainakin heidän mobiilisivunsa näyttää yksinkertaiselta ja on myös helppo käyttää.

TVkaista.fi on cellphone/kännykässä


When I tried to watch a episode of Matlock for testing purposes :) on their site, there was absolutely no problem at all in it, although I wasn't using iPhone/Android/Windows Phone but a old Symbian device instead. Of course on phone the picture quality and sound are not superb but they are tolerable.
Yrittäessäni kokeilutarkoituksissa katsoa jaksoa Matlockista :) heidän sivuiltaan, vastaan ei tullut mitään ongelmia, vaikka käytinkin vanhaa Symbian-phuelinta iPhonen/Andoroid-/Windows-puhelimen sijaan. Tietenkään puhelimessa kuvan- ja äänenlaatu eivät ole huipputasoa, mutta siedettäviä.

TVkaista.fi showing Matlock on cellphone/TVkaista.fi ja Matlock kännykässä


MATLOCK INVESTIGATES: THE QUALITY/ MATLOCK TUTKII: LAATU
As with the phone test, I used an episode of Matlock (by Viacom) to compare the quality of telkku.com and Tvkaista.fi. Naturally, it's not the best choice for that, since it's not HD at all. I'm not sure if TV5, which is showing Matlock in Finland, is using straight from video material, but even in normal TV transmission Matlock's picture looks soft and it's of course full frame as old tv series usually are. Also its sound is flat. However, I didn't have HD content for this test so Matlock was better than nothing. :D
Kuten puhelintestissä, käytin Matlock-jaksoa (Viacom) telkku.com:in ja Tvkaista.fi:n vertailuun. Luonnollisesti se ei ollut lainkaan paras ratkaisu siihen, sillä se ei ole lähelläkään HD:tä. En ole varma, onko ko. sarjaa esittävällä TV5:llä siitä muuta kuin suoraan videolta siirrettyä materiaalia, mutta jopa tavallisessa TV-lähetyksessä Matlockin kuva näyttää pehmeältä ja on tietenkin 4:3-suhteessa, kuten vahoilla TV-sarjoilla yleensä. Myöskin sen ääni kuulostaa lattealta. Minulla ei kuitenkaan ollut testiä varten HD-materiaalia, joten Matlock oli parempi vaihtoehto kuin ei mitään. :D

telkku.com offers 1400 kb/s with 640*360px. You can enlarge it full screen. TVkaista.fi offers several different quality formats. The poorest is 300 kb/s, the best 8 Mb/s. Enlarging is also possible in their service. However, with PS3 the enlarging button responds sometimes poorly. It's not really a problem, because with PS3 the recording opens in its own, already big window. When you want to switch the quality, you can do it from drop down box or while you're watching content from the videoscreen itself.
telkku.com tarjoaa 1400 kb/s 640*360px kuvalla. Sen voi suurentaa koko näytölle. TVkaista.fi tarjoaa useampaa eri laatuformaattia. Heikoin on 300 kb/s, paras 8 Mb/s. Suurentaminen on mahdollista myös heidän palvelussaan. PS3:lla suurennusnappi toimii kuitenkin välillä kömpelösti. Se ei ole varsinainen ongelma, koska PS3:lla tallenne avautuu omaan, valmiiksi isoon ikkunaansa. Kun haluat muuttaa laatua, voit tehdä sen pudotusvalikosta tai toiston aikana videoikkunasta itsestään.

Here's picture examples from both of the services... what becomes to sound, it was tolerable in all cases, not clearly different from normal TV transmission. It wasn't out of sync.
Tässä kuvaesimerkit kummastakin palvelusta... mitä ääneen tulee, se oli siedettävä kaikissa tapauksissa, eikä juuri erottunut laadussa tavallisesta TV-lähetyksestä. Se ei ollut epäsynkassa.

telkku.com best/paras (PC):

TVkaista.fi best/paras (PC):

TVkaista.fi 2MB/s (PS3 & LG HDTV):


Verdict: if TVkaista.fi stays up, I will definitely stick with it. If it goes down – I really hope there will be a good replacement. Different channels provide already their programs on their own web video services but a) they don't have a right to show all of their programs online and b) it's difficult for elderly people to surf around these sites and accept the fact that they may not watch this content on TV without also using a laptop or other difficult looking device.
Tuomio: jos TVkaista.fi pysyy pystyssä, pysyn sen käyttäjänä. Jos se loppuu – tosiaan toivon, että sille löytyy hyvä korvaaja. Eri kanavilla on jo omia web-videopalvelujaan mutta a) näillä ei ole oikeuksia näyttää kaikkia ohjelmiaan online ja b) vanhemmille ihmisille tuottaa vaikeuksia surfata näissä palveluissa ja hyväksyä faktaa, etteivät he ehkä näe kaikkea tuota sisältöä TV:ssä ilman käyttämättä myös läppäriä tai muuta hankalannäköistä laitetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti